ารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู ประวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565

รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู ในพื้นที่ รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.12 จำนวน 10  แห่ง  ประวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565