รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   กรกฎาคม พ.ศ.2565                

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   มิถุนายน  พ.ศ.2565                 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   พฤษภาคม พ.ศ.2565        

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   เมษายน    พ.ศ.2665               

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565